Quy định mới về vòng đời tên miền .vn kể từ 10/10/2015
Kể từ ngày 10/10/2015, theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet chính thức được ban hành và có hiệu lực. Theo thông tư này, vòng đời của tên miền “ .vn” có nhiều thay đổi so với… (0 comment)